Župné voľby 2017 Politické Kauzy Hlasovania v NRSR Politické Dianie Pridať kauzu Koho voliť Kontakt


MUDr. Jarčuška v krizovom štábe napojený na Krčmerýho


0€

08/2020

Krčmerýho Univerzita je známa tým, že rozdávala tituly za práce, ktoré porušili množstvo pravidiel a dané tituly si osoby vôbec nezaslúžili. Príkladom je Docentúra bývalej ministerky zdravotníctva, Fígeľova PhD a mnoho politikov...

Pozrime si životopis pána Jarčušku, ktorý chce všetkých občanov očkovať COVID vakcínou aj proti ich vôli. Zaujimavosťou je, že v jeho odbornosti nachádzame aj rodové štúdie..človek plný trendov, alebo zapredanec?
Životpis:

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor a program: Všeobecné lekárstvo, 1987, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Odbor a program: Vnútorné choroby, 2000, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Titul docent
Odbor a program: Vnútorné choroby, 2004, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Titul profesor
Odbor a program: Verejné zdravotníctvo, 2011, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Ďalšie vzdelávanie
Odbor a program: Zdravotnícky manažment a financovanie, 2015, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Odbor a program: Prenosné choroby - špecializácia, 1994, Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave
Aktuálna pedagogická činnosť
Infekčné lekárstvo - všeobecné lekárstvo, spojený 1. a 2. stupeň štúdia, prednášky,
cvičenia
Preventívna medicína – všeobecné lekárstvo, spojený 1. a 2. stupeň štúdia, prednášky
Tropická medicína – všeobecné lekárstvo, spojený 1. a 2. stupeň štúdia, cvičenia
Infekčné lekárstvo - zubné lekárstvo, spojený 1. a 2. stupeň štúdia, cvičenia
Preventívna medicína – zubné lekárstvo, spojený 1. a 2. stupeň štúdia, cvičenia
Infektológia a nozokomiálne nákazy - ošetrovateľstvo, 1. stupeň štúdia, prednášky
Infektológia a tropické choroby 1 – verejné zdravotníctvo, 1. stupeň štúdia, cvičenia
Infektológia a tropické choroby 2 – verejné zdravotníctvo, 1. stupeň štúdia, cvičenia
Infektológia a nozokomiálne nákazy – verejné zdravotníctvo, 2. stupeň štúdia, cvičenia
Lekárska vakcinológia – verejné zdravotníctvo, 2. stupeň štúdia, prednášky
Mimoriadne situácie výskytu infekčných chorôb – verejné zdravotníctvo, 2. stupeň štúdia,
cvičenia
Infektológia - 3. stupeň štúdia, prednášky
Rodové štúdie - 2. stupeň, semináre
Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené (počet)
Bakalárske: 3
Diplomové: 10
Dizertačné: 5
Aktuálna tvorivá činnosť
VEGA 1/0501/13 Výskum metód cieleného regulovania cirkulácie pôvodcov endoparazitóz
v environmente a efektívnych postupov ich komplexnej - plošnej terapie a profylaxie
v detskej populácii žijúcej v rómskych osadách. Vedúci projektu: prof. MUDr. Pavol
Jarčuška, PhD.
VEGA 1/0390/12 Analýza výskytu a prenosu vybraných intracelulárnych patogénov u zvierat
a ľudí a komplexné riešenie ich diagnostiky. Vedúci projektu: doc. MVDr. Monika Halánová,
PhD. Spoluriešiteľ: prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
VEGA 1/1072/12 Výskyt, klinická manifestácia a prognostická závažnosť infekcií vírusmi
hepatitídy B a C vo vzťahu k rizikovým faktorom u rómskeho obyvateľstva. Vedúci projektu:
doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. Spoluriešiteľ: prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus - Celkovo
25
Počet citácií Web of Science alebo Scopus, v umeleckých študijných odboroch počet ohlasov v kategórii A - Celkovo
123
Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby - Celkovo
8
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej úrovni - Celkovo
18
Počet pozvaných prednášok na národnej úrovni - Celkovo
22
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne päť.
ADC - Jarčuška P, Bobáková D, Uhrin J, Bobák L, Babinská I, Kolarčík P, Veselská Z,
Madarasová Gecková A. Are barriers in accessing health services in the Roma population
associated with worse health status among Roma? International Journal of Public Health
2013;58(3): 427-434. ISSN 1661-8556.IF 1,993
ADC – Jarčuška Peter, Janičko M, Veseliny E, Jarčuška Pavol, Skladaný Ľ. Circulating
markers of liver fibrosis progression Clinica Chimica Acta 2010; 411(15-16):1009-1017.
ISSN 0009-8981. IF 2,388
ADC – Schréter I, Birošová E, Gočalová A, Jarčuška P, Kristian P Jr, Porubčin Š, Rajnič
A, Siegfried L Detection of SEN virus in the general population and different risk
groups in Slovakia. Folia Microbiologica. 2006;51(3): 223-228. ISSN 0015-5632. IF
0,963
ADC – Kalina O, Madarasová Gecková A, Jarčuška P, Orosová O, Dijk Van JP, Reijneveld
SA. Psychological and behavioural factors associated with sexual risk behaviour among
Slovak students. BMC Public Health ISSN 2009;9:1-10. 1471-2458. IF 2,223
ADC – Kalinová Z, Halánová M, Čisláková L, Sulinová Z, Jarčuška P. Occurrence of IGG
Antibodies to Anaplasma Phagocytophilum in Human suspected of lyme Borreliosis in
Eastern Slovakia. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2009;16(2):285-288.
ISSN 1232-1966. IF 1,538
Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach
Členstvo a funkcie v odborných spoločnostiach:
 Slovenská lekárska spoločnosť – člen prezídia
 Chlamydia trachomatis study group – člen medzinárodného výboru
 Slovenská spoločnosť infektológov SLS – prezident
 Slovenská chemoterapeutická spoločnosť – člen výboru
 Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej mikrobiológie – člen
 International AIDS Society – člen
 European Society Biommodulation nad Chemotherapy – člen
 International Society of Infectious Diseases – člen
 European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases - člen
Global Addult vaccination advisory board - člen

 Prorektor UPJŠ pre rozvoj a európsku problematiku od r. 2015
 Predseda Akreditačnej komisie MZ SR od r. 2015
 Predseda Ústrednej komisie pre racionálnu antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku

Ministerstva zdravotníctva od r. 2008.
 Prodekan UPJŠ LF od r. 2007 - 2013
 Zástupca prednostu Kliniky pre infekčné choroby pre vedeckovýskumnú činnosť od
r. 2004
 Člen AS UPJŠ v rokoch 1994 - 1996 a 2015
 Vedúci centra Starostlivosti pre HIV pozitívne osoby UNLP od r. 1996
 Predseda komisie pre nozokomiálne infekcie UNLP v Košiciach r. 1997 – 1999.
 Predseda komisie pre racionálnu antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku UN LP

v Košiciach od r. 1999.
 Člen Kategorizačnej komisie pre antibiotiká a vakcíny Ministerstva zdravotníctva
SR
v r. 1999 – 2002.
 Podpredseda Kategorizačnej komisie pre antibiotiká a vakcíny Ministerstva zdravotníctva

r. 2002 – 2003 a znovu od roku 2006- 2011.
 Člen katalogizačnej komisie MZ SR pre odbor hepatológia a pre odbor infekčné choroby
od r. 2005.
 Člen poradného zboru Úradu na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou od r. 2005.
 Člen Imunizačnej komisie MZ SR 2006 - 2011
Členstvo vo vedeckých radách
 Vedecká rada UPJŠ od 2015 – člen
 Vedecká rada UPJŠ LF od 2007 – člen
 Vedecká Rada PhF EU Bratislava so sídlom v Košiciach člen 2012 - 2015
Členstvo vo výboroch konferencií:
 12. Česko – slovenský kongres o infekčných chorobách – predseda org. výboru – 2005
 medzinárodný kongres o chlamýdiových infekciách Brno – 2001 – prezident
 2. medzinárodný kongres o chlamýdiových infekciách Brno – 2003 – prezident
 8 ročníkov Slovenského chemoterapeutického kongresu pre lekárov do 35 rokov
1994 – 2002 – predseda org. výboru
Členstvo v redakčných radách:
 Člen redakčnej rady Medi News
 Člen redakčnej rady Folia Facultatis Med. Cassoviensis
 Člen redakčnej rady MOLISA
 Člen redakčnej rady Acta chemotherapeutica 1994 – 1996
 Člen redakčnej rady www.doktor.sk
 Člen redakčnej rady www.plivamed.cz
 Spolutvorca edukačných stránok www.aids.sk, www.herpes.sk, www.chlamydia.sk a www.ctsg.net
Charakteristika aktivít súvisiacich s príslušným študijným programom
Člen Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti infektológov,
European Society of Biomodulation and Chemotherapy, International Society of Infectious
Diseases, International Society of Chemotherapy, International Herpes Management Forum,
Chlamydia trachomatis study group
Prezident Slovenskej spoločnosti infektológov SLS
Člen Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti
Člen výboru Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti SLS
Člen Advisory boardu Chlamydia trachomatis study group a vedúci pracovnej skupiny
pre ČR a SR
Člen Advisory boardu Global adult vaccination advisory board
Člen Vedeckej rady MZ SR, predseda komisie VR MZ SR pre infekčné ochorenia a imunológiu
od roku 2009
Člen Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
Clen Vedeckej rady Podnikovo-hospodárskej fakulty v Košiciach, Ekonomickej univerzity
v Bratislave
Hlavný organizátor 8 ročníkov Medzinárodného kurzu chemoterapie pre lekárov do 35
rokov
Spoluorganizátor Medzinárodného kurzu chemoterapie – 5x
Predseda organizačného výboru 9. a 17. slovensko-českého infektologického kongresu
Predseda org. výboru kongresu pre lekárov 1. kontaktu – 1x
Spolupredseda Medzinárodného kongresu Chlamýdiové infekce v Brne – 2x
Člen organizačného výboru kongresov Slovenskej spoločnosti infektológov – 4x
Člen redakčnej rady Medi News
Člen redakčnej rady Folia Facultatis Med. Cassoviensis
Člen redakčnej rady MOLISA
Člen redakčnej rady Acta chemotherapeutica 1994 – 1996
Člen redakčnej rady http://www.doktor.sk/www.doktor.sk
Člen redakčnej rady http://www.plivamed.cz/www.plivamed.cz
Spolutvorca edukačných stránok http://www.aids.sk/www.aids.sk, http://www.herpes.sk/www.herpes.sk,
http://www.chlamydia.sk/www.chlamydia.sk a http://www.ctsg.net/www.ctsg.net
Ďalšie aktivity
Predseda Ústrednej komisie pre racionálnu antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku
Ministerstva zdravotníctva SR od r. 2009.
Člen pracovnej skupiny akreditačnej komisie MZ SR pre terapeuticko – diagnosticko
– laboratórne disciplíny 2004 - 2010.
Člen akreditačnej komisie MZ SR od r. 2012.
Člen katalogizačnej komisie MZ SR pre odbor hepatológia a pre odbor infekčné choroby
od r. 2005.
Člen poradného zboru Úradu na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou od r. 2005.
Člen Imunizačnej komisie MZ SR 2006 - 2012
Člen Kategorizačnej komisie pre antibiotiká a vakcíny Ministerstva zdravotníctva SR
v r. 1999 – 2002 a 2010 - 2011.
Podpredseda Kategorizačnej komisie pre antibiotiká a vakcíny Ministerstva zdravotníctva
SR 2002 – 2003, 2006 - 2010.
Cena za najlepšiu publikáciu Slovenskej chemoteraputickej spoločnosti v rokoch 2000
a 2004
Cena Slovenskej sexuologickej spoločnosti za prednáškovú aktivitu v r. 2001
Hirschov index 6
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/pavol.jarcuska/